Warning: Undefined array key "path" in /data03/virt19329/domeenid/www.kotkaautokool.ee/htdocs/wp-content/mu-plugins/vm_wp.php on line 27
Lõppastme koolitus | Kotka Autokool
Riia 18, Tartu
+372 5010 484
info@kotkaautokool.ee
KOKKULEPPEL
REGISTREERI

Lõppastme koolitus 150€

Hind sisaldab
 • Libedasõit
 • Teooria (3 tundi)
 • Säästlik sõit (1 tund)
REGISTREERI

Teooriaõpe

Keskkonda säästev, ohutu ja teisi liiklejaid arvestav mõtteviis. Käitumine libedates teeoludes.

Maht: Vähemalt kolm auditoorset tundi ja üks tund iseseisvat tööd.

Aine läbimise eeltingimused: Läbitud algastme koolitus. Läbitud Pimeda aja sõiduki juhtimise koolitus.

Kirjeldus:

Liiklusõnnetuste peamised põhjused on:

tähelepanuga seonduv – juht sai liiga vähe/liiga palju/liiga keerukat informatsiooni liiklussituatsiooni kohta;

juhi psühho-füsioloogiline seisund ei vastanud nõuetele;

juhi emotsionaalne seisund ei olnud hea, mistõttu ta käitus soovitust erinevalt;

juht ei mõistnud olemasoleva informatsiooni tähtsust; tal oli vale ettekujutus oma vilumustest/oskustest sõidukit juhtida;

juhil puudusid teadmised kuidas konkreetses olukorras käituda, puudus automatiseerunud käitumismuster niisuguses olukorras toimetulekuks või olid välja kujunenud ohtlikud käitumismustrid;

ta ei ole teadlik oma käitumise tagajärgedest, ta ei mõista seost oma käitumise ja liikluses toimuva vahel;

sõidu motiivid suurendavad riskantset käitumist;

hoiakud ohutu ja säästliku liiklemise suhtes suurendavad riskantset käitumist.

Aine raames arutletakse kuidas ülalnimetatud põhjustest tingitud õnnetusi ära hoida.

Eesmärgid:

Luua õpikeskkond, kus kujuneb või süveneb arusaam säästliku, ohutu ja teiste liiklejatega arvestava sõiduviisi

eelistest. Luuakse eeldused enda isikuga seotud liikluskäitumist mõjutavatest riskidest teadlikuks saamisele ja

oskuste kujunemisele nendega oma käitumises arvestada.

Pärast koolitust õpilane:

 • teab ohte suurendavaid tegureid liikluses;
 • mõistab säästliku, ohutu ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi eeliseid;
 • teab millest sõltub tee ja ratta vaheline haardumine;
 • tajub ja teab enda isikuga seotud liikluskäitumist mõjutavaid nõrku külgi, ning oskab oma käitumises nendega arvestada; on rohkem motiveeritud sõitma säästlikult, ohutult ja teiste liiklejatega arvestavalt.

Iseseisva töö sisu: Töö õppejõu poolt koostatud õppematerjalidega.

Õpetamise meetodid ja õpiväljundite saavutamise kontrollimine: Teema käsitlemist alustatakse eesmärkide püstitamisega ja õpiväljundite tutvustamisega, millele järgneb loeng selgitustega. Individuaalselt kontrollib õppejõud õpiväljundite saavutamist mooduli lõpus õpilasele esitatud küsimustiku põhjal.

Lõppastme koolituse libedasõidu riskivältimise praktikum

 Maht: teooriaõppe kestvus neli kohustuslikku tundi ja praktikum üks tund.

Aine läbimise eeltingimused: läbitud esmaõppe algaste koolitus. Läbitud pimeda aja sõiduki juhtimine koolitus.

Kirjeldus:

Et juht oleks võimeline valima oludele vastava sõidukiiruse ja teaks, kui palju tuleb sõites enda ümber ruumi hoida, peab teadma, millised on juhi võimalused äkkolukorras käituda (sõiduk seisma jätta, takistusest ümber põigata, juhitavus taastada). Praktikumi käigus näitlikustatakse, et juhi võimalused äkkolukorras tegutseda sõltuvad sõiduki sõidukiirusest ja tehnilisest seisundist, juhi oskusest pidurdada, reageerimiskiirusest, teeoludest jms. Praktikum viiakse läbi libedasõidu õppeväljakul turvahallis ja/või selleks kohandatud simulaatoril. Praktikum viiakse läbi soovitavalt rühmaõppena. Rühma maksimumsuurus on 6 õpilast.

Eesmärgid:

Luua eeldused arusaamise kujunemiseks, et lihtsam juhtida ohutult ja teiste liiklejatega arvestavalt kui võtta midagi ette äkkolukorras ohutuse taastamiseks. Näidata, et blokeeritud rattaga auto ei ole juhitav. Peatamisteekonna pikkus sõltub sõidukiirusest ja teekatte iseärasustest. Sõidukit ei saa hetkega seisma jätta ja seepärast tuleb sõites enda ümber hoida piisavalt ruumi. Kui ruumi on vähe, tuleb vähendada kiirust ja juhi võimalused tegutseda äkkolukorras on vähesed.

Pärast koolitust õpilane:

 • teab kui palju kulub aega ja ruumi, et sõiduk peatada;
 • mõistab, et väiksemgi sõidukiiruse suurendamine või vähendamine mõjutab oluliselt juhi võimalusi sõiduk peatada;
 • mõistab, et libedal teel on pidurdusteekond palju pikem kui kuival asfaldil;
 • mõistab, et sõltuvalt ilmaoludest ja teekatete erinevusest on pidurdusteekonna pikkus erinev;
 • omab suuremat motivatsiooni sõita oludele vastava sõidukiirusega ning õige piki- ja külgvahega.

Õpetamise meetodid ja õpiväljundite saavutamise kontrollimine: Teema käsitlemist alustatakse eesmärkide püstitamisega ja õpiväljundite tutvustamisega, järgneb praktikum. Individuaalselt kontrollib õppejõud õpiväljundite saavutamist praktikumi lõpus õpilasele esitatud küsimustiku põhjal.

Sõiduõpe – Keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamine

Koolituse maht: vähemalt üks sõidutund.

Kirjeldus:

Õpilane ja õpetaja otsivad koostöös võimalusi süvendada keskkonda säästvat, riske vältivat ja teisi liiklejaid arvestavat sõiduviisi. Aine koosneb sõidu hindamise, tagasiside ning keskkonda säästva, riskevältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvendamise etapist. Sõiduõppes mõõdetakse keskmist kütuse kulu, sõiduks kulunud aega ja keskmist kiirust. Kui õpilasel on võimalus ja soov, siis sõidutund viiakse läbi õpilase autoga ja oma vastutusel. Kui õpilase autol ei ole seadmeid, mille abil mõõta keskmist kütuse kulu, sõiduks kulunud aega ja keskmist kiirust, viiakse sõidutund läbi autokooli autoga.

Eesmärgid:

Luua eeldused keskkonda säästva, riske vältiva ja teisi liiklejaid arvestava sõiduviisi süvenemiseks ja realistlikku arusaamise kujunemiseks isiklikest, sõiduki juhtimisega seotud käitumisharjumustest.

Pärast koolitust õpilane:

 • omab realistlikku arusaama isiklikest, sõiduki juhtimisega seotud käitumisharjumustest;
 • on rohkem motiveeritud sõitma keskkonda säästvalt, riske vältivalt ja teisi liiklejaid arvestavalt.
REGISTREERI

  TEKKIS KÜSIMUS?

  Telefon
  +372 5010 484
  Tööaeg
  KOKKULEPPEL